BODEGA 11, IRON MOUNTAIN

AÑO 2008 / ARQ: PABLO TALHOUK / ANTONIO POLIDURA