COMEDOR IRON MOUNTAIN

AÑO 2009 / ARQ: PABLO TALHOUK / ANTONIO POLIUDURA / TOMAS JACOBSEN